version francaise
The Parliament of the Republic of Moldova
english version
русская версия


Declaration of independent of Republic of Moldova
Constitution
Law about Status of the Member of the Parliament
Law about Adoption of the Parliamentary Rules
Electoral CodeLaw about Status of the Member of the Parliament

Nr.39-XIII din 07.04.94

Monitorul Oficial Nr.059 din 15.04.2005

* * *
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. - (1) Statutul deputatului in Parlament este determinat de Constitutie, de prezenta lege si de Regulamentul Parlamentului.

(2) Unele chestiuni ce tin de exercitarea mandatului de deputat pot fi reglementate si de alte acte normative.

Art.2. - (1) Deputatul este persoana oficiala si reprezentant al puterii legislative supreme.

(2) In exercitarea mandatului, deputatii sint in serviciul poporului.

(3) Orice mandat imperativ este nul.

(4) Deputatii intra in exercitarea mandatului din momentul alegerii cu conditia validarii lui ulterioare.

(5) Durata mandatului de deputat este de 4 ani. Acest termen poate fi prelungit in conditiile prevazute de Constitutie.

(6) Calitatea de deputat inceteaza la data intrunirii legale a Parlamentului nou-ales, in caz de demisie sau de deces.

(7) In caz de demisie sau de deces, intervine vacanta mandatului de deputat.

(8) Cererea de demisie se prezinta Presedintelui Parlamentului. Parlamentul, prin hotarirea sa, va lua act de cererea de demisie a deputatului si va declara mandatul vacant.

(9) In caz de deces, Comisia juridica, pentru numiri si imunitati a Parlamentului va intocmi un raport. Parlamentul, prin hotarirea sa, va lua act de raportul comisiei si va declara mandatul vacant.

(10) Mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat urmator de pe lista partidului, organizatiei social-politice sau a blocului electoral pentru care a candidat deputatul al carui mandat a fost declarat vacant. In cazul in care devine vacant mandatul de deputat obtinut de un candidat independent, completarea vacantei in cauza se efectueaza prin restabilirea sirului descrescator, excluzindu-se numarul ce corespunde candidatului respectiv si incluzindu-se urmatorul numar din sir.

(11) Curtea Constitutionala, in termen de 30 de zile de la declararea vacantei mandatului de deputat, va valida urmatorul mandat.

Art.3. - Mandatul de deputat este incompatibil cu:

a) functia de Presedinte al Republicii Moldova;

b) functia de membru al Guvernului;

c) functia de avocat parlamentar;

d) exercitarea oricarei alte functii remunerate, inclusiv a functiei acordate de un stat strain sau organizatie internationala, cu exceptia activitatii didactice si stiintifice desfasurate in afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului.

Art.4. - Persoanele insarcinate de Parlament cu misiuni temporare in organele centrale ale administratiei de stat pot cumula exercitarea acestei misiuni cu mandatul de deputat pe o durata de cel mult 6 luni.

Art.5. - (1) Deputatul care se afla in unul din cazurile de incompatibilitate prevazute la art.3 va demisiona, in termen de 30 de zile de la data validarii mandatului, din functia incompatibila cu mandatul de deputat. La fel se va proceda si in cazul aparitiei situatiei de incompatibilitate in conditiile art.4.

(2) In cazul in care deputatul se afla in unul din cazurile de incompatibilitate si nu a depus, in termenul mentionat la alin.(1), cererea de demisie din functia incompatibila cu mandatul de deputat, dupa expirarea acestui termen este suspendat de drept din functia incompatibila.

Art.6. - (1) In decursul a 30 de zile de la validarea mandatului deputatul trebuie sa declare Biroului permanent orice activitate extraparlamentara pe care va continua sa o desfasoare.

(2) Schimbarile survenite in activitatea deputatului in timpul exercitarii mandatului se aduc la cunostinta Biroului permanent in cel mult 10 zile de la data aparitiei lor.

Art.7. - (1) La inceputul fiecarei legislaturi, Comisia juridica, pentru numiri si imunitati examineaza declaratiile deputatilor sub aspectul incompatibilitatii activitatii.

(2) La sesizarea Comisiei juridice, pentru numiri si imunitati, deputatul care se afla in unul din cazurile de incompatibilitate este obligat sa faca ca incompatibilitatea sa inceteze.

(3) In cazurile de incompatibilitate aparute pe durata unei legislaturi se va proceda in conformitate cu art.5 si art.6 alin.(2).

(4) Deputatul va depune, in conditiile legii, declaratie cu privire la venituri si proprietate.

(5) La inceputul fiecarei legislaturi, Comisia juridica, pentru numiri si imunitati, impreuna cu organele fiscale, organizeaza controlul declaratiilor deputatilor despre veniturile lor, care se impoziteaza conform Codului fiscal, si, in termen de cel mult 2 luni de la data depunerii declaratiilor, intocmeste un raport, care urmeaza sa fie aprobat de Parlament cu votul majoritatii deputatilor prezenti.

(6) Declaratiile deputatilor despre veniturile lor, care se impoziteaza conform Codului fiscal, depuse cu 3 luni inainte de expirarea mandatului, vor fi controlate, cu cel putin o luna inainte de expirarea mandatului, de catre Comisia juridica, pentru numiri si imunitati impreuna cu organele fiscale si, ca rezultat al controlului, se va intocmi un raport, care urmeaza sa fie aprobat de Parlament cu votul majoritatii deputatilor prezenti.

Art.8. - Este interzisa utilizarea numelui deputatului, urmat de aceasta calitate a sa, in orice actiune publicitara privitoare la o unitate financiara, industriala sau comerciala.

Capitolul II

IMUNITATEA PARLAMENTARA

Art.9. - (1) Imunitatea parlamentara are ca scop protejarea deputatului in Parlament impotriva urmarilor judiciare si garantarea libertatii lui de gindire si de actiune.

(2) Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la raspundere juridica sub nici o forma pentru opiniile politice sau voturile exprimate in exercitarea mandatului.

Art.10. - (1) Deputatul nu poate fi retinut, arestat, perchezitionat cu exceptia cazurilor de infractiune flagranta, sau trimis in judecata pe cauza penala ori contraventionala fara incuviintarea prealabila a Parlamentului dupa ascultarea sa.

(2) Cererea la retinere, arest, perchezitie sau trimitere in judecata penala ori contraventionala este adresata Presedintelui Parlamentului de catre Procurorul General. Presedintele Parlamentului o aduce la cunostinta deputatilor in sedinta publica in cel mult 7 zile de la parvenirea acesteia si o trimite de indata spre examinare Comisiei juridice, pentru numiri si imunitati, care, in cel mult 15 zile, va constata existenta unor motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotarirea comisiei este adoptata prin votul secret a cel putin jumatate plus unu din membrii ei.

(3) Procurorul General va depune in comisie toate documentele pe care acesta le solicita. In caz de refuz comisia va face apel in Parlament.

(4) Raportul comisiei este supus examinarii si aprobarii in Parlament imediat, in cel mult 7 zile de la prezentarea acestuia.

(5) Parlamentul decide asupra cererii Procurorului General cu votul secret al majoritatii deputatilor alesi.

(6) Actiunea penala impotriva deputatului poate fi intentata numai de Procurorul General.

Art.11. - (1) In caz de infractiune flagranta, deputatul poate fi retinut la domiciliu pe o durata de 24 de ore numai cu incuviintarea prealabila a Procurorului General. Acesta va informa neintirziat Presedintele Parlamentului asupra retinerii.

(2) Daca Parlamentul considera ca nu exista temei pentru retinere, dispune imediat revocarea acestei masuri.

(3) Retinerea, arestul sau perchezitia deputatului in alte imprejurari sau din alte motive nu se admite.

Art.12. - Cererile privind ridicarea imunitatii parlamentare se inscriu cu prioritate pe ordinea de zi a sedintei Parlamentului.

Art.13. - Deputatul este considerat pe toata durata mandatului sau ca fiind in exercitiul functiunii, motiv pentru care orice agresiune impotriva sa este asimilata infractunii de ultraj si sanctionata conform dispozitiilor prevazute pentru aceasta. De protectie juridica similara beneficiaza si membrii familiei - sot, sotie, copii si parinti - in cazul, in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra deputatului in legatura cu exercitarea mandatului sau.

Capitolul III

Exercitarea mandatului de deputat

Art.14. - (1) Deputatul in Parlament, prin simplul fapt al alegerii lui, intra de indata in dreptul deplinei exercitari a mandatului, pe baza certificatului doveditor al alegerii in Parlament, eliberat de Comisia Electorala Centrala, in conditiile legii.

(2) Deputatul isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle pe toata legislatura pentru care a fost ales.

Art.15. - (1) Deputatul este obligat sa respecte cu strictete Constitutia, legile, normele etice si morale.

(2) Deputatul este dator sa fie demn de increderea alegatorilor, sa contribuie prin exemplul personal la intarirea disciplinei de stat, la indeplinirea obligatiilor civice, la asigurarea drepurilor omului si la respectarea legislatiei.

(3) Cazurile de incalcare a eticii de deputat sint examinate de Comisia juridica, pentru numiri si imunitati.

Art.16. - (1) Deputatul participa la examinarea colectiva si libera a problemelor ce tin de competenta Parlamentului, la dezbaterea si adoptarea proiectelor puse la ordinea de zi a sedintei Parlamentului.

(2) Participarea deputatului la sedintele Parlamentului si ale comisiei permanente din a carei componenta face parte este obligatorie. In cazul in care deputatul nu se poate prezenta din motive intemeiate la sedintele Parlamentului sau ale comisiei permanente, este obligat sa aduca la cunostinta Biroului permanent sau secretarului comisiei respective motivele absentei sale.

Art.17. - (1) Deputatul beneficiaza de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor problemelor examinate de Parlament.

(2) Deputatul este in drept:

a) sa aleaga si sa fie ales in organele Parlamentului;

b) sa-si exprime parerea asupra componentei nominale a organelor formate de Parlament si asupra candidaturilor persoanelor oficiale in cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de catre Parlament;

c) sa faca propuneri legislative in scris spre a fi examinate de Parlament;

d) sa faca propuneri si observatii asupra ordinii de zi a sedintei, asupra esentei problemelor puse in discutie si modului lor de examinare;

e) sa dea dovada de initiativa si sa faca propuneri vizind examinarea la sedintele Parlamentului a darilor de seama sau a informatiilor prezentate de orice organ sau persoana oficiala, aflata in subordinea sau sub controlul Parlamentului;

f) sa puna problema votului de incredere in Guvern, in persoanele oficiale alese, numite sau confirmate de Parlament, daca propunerea este sustinuta de cel putin o patrime din deputatii alesi;

g) sa propuna spre examinare Parlamentului probleme ce tin de controlul asupra modului in care organele de stat si cele obstesti, interprinderile, institutiile si organizatiile (mai departe unitati) executa legile si hotaririle Parlamentului;

h) sa participe la dezbateri, sa faca interpelari, sa adreseze intrebari reporterilor si presedintelui sedintei, sa ceara raspunsuri;

i) sa-si argumenteze propunerile, sa se pronunte in chestiuni de procedura, sa prezinte note informative;

j) sa faca amendamente la proiectele de legi, de hotariri si de alte acte normative.

(3) Deputatul care nu a luat cuvintul in dezbateri este in drept sa transmita presedintelui sedintei textul cuvintarii, propunerile si observatiile sale asupra problemei examinate la sedinta Parlamentului. Textul cuvintarii deputatului se anexeaza la stenograma sedintei si, la solicitarea lui, se publica in organul de presa al Parlamentului.

(4) Deputatul este in drept sa ia cunostinta de textele stenogramelor sedintelor Parlamentului inainte de a fi publicate, sa primeasca textele cuvintarilor sale care nu urmeaza a fi publicate.

(5) Propunerile si observatiile facute de deputat la sedintele Parlamentului sint examinate, tinindu-se cont de ele, in procesul de definitivare si adoptare a proiectelor de legi si hotariri.

(6) In exercitarea mandatului deputatul poate adresa intrebari, interpelari si petitii Presedintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanti ai organelor centrale ale administratiei de stat.

(7) Modul de exercitare a drepturilor mentionate este stabilit prin prezenta lege si prin Regulamentul Parlamentului.

Art.18. - Deputatul care nu face parte din componenta unei comisii permanente sau provizorii este in drept sa participe, in conditiile Regulamentului Parlamentului, la sedintele acestora, sa faca propuneri, sa ia parte la examinarea de probleme si la adoptarea de hotariri cu drept de vot consultativ. In cazul in care deputatul nu este de acord cu hotarirea comisiei permanente, el poate sa-si formuleze propunerea in calitate de amendament la proiectul de lege sau de hotarire. Amendamentele facute de deputat sint examinate de Parlament si supuse votului.

Art.19. - Dreptul deputatului la initiativa legislativa este garantat prin:

a) examinarea obligatorie a propunerii facute cu titlu de initiativa legislativa la sedinta Parlamentului si adoptarea uneia dintre urmatoarele hotariri privind: adoptarea unei legi; trimiterea spre definitivare in comisia permanenta respectiva a proiectului de lege propus; elaborarea unui proiect de lege; respingerea intemeiata a propunerii legislative;

b) punerea obligatorie la vot a propunerilor si amendamentelor la lege formulate de deputat, cu respectarea procedurii legislative prevazute de Regulamentul Parlamentului;

c) participarea sa la sedintele Biroului permanent si ale Guvernului.

Art.20.- (1) Din insarcinarea Parlamentului sau a organelor lui, deputatul participa la controlul executarii legilor de catre organele de stat si cele obstesti, de catre unitati. El poate lua cunostinta de documentele necesare si participa la exercitarea controlului, in chestiuni ce tin de competenta Parlamentului, asupra activitatii organelor de stat si celor obstesti, a unitatilor. Deputatul aduce rezultatul controlului la cunostinta Parlamentului sau organelor lui. In caz de necesitate, face propuneri privind lichidarea carentelor, anularea hotaririlor nelegale, tragerea la raspundere a persoanelor care au incalcat legea, nu au indeplinit hotaririle adoptate de Parlament.

(2) Organele de stat si persoanele oficiale sint obligate sa acorde sprijinul necesar la efectuarea cercetarilor, sa prezinte fara obstacole la cererea deputatului sau a comisiei care cerceteaza cazul, datele si documentele necesare examinarii lui obiective. Nimeni nu este in drept sa se eschiveze de la prezentarea explicatiilor cerute de deputatul care efectueaza cercetarile.

Art.21. - (1) Pentru a solutiona problemele legate de interesele alegatorilor deputatul beneficiaza de dreptul de a fi primit in audienta fara intirziere de conducatori si de alte persoane oficiale.

(2) Deputatul are dreptul de a vizita, prezentind legitimatia de deputat, orice organ de stat si obstesc, orice unitate, in modul stabilit de Biroul permanent.

(3) Orice persoana oficiala este obligata, la legitimarea deputatului sa-i puna la dispozitie informatia necesara fara concordante si permisiuni suplimentare. In cazul in care informatia reprezinta secret de stat, informarea deputatului se va face in conditiile Regulamentului Parlamentului.

Art.22.- (1) Deputatul este in drept sa se adreseze oricarui organ de stat si obstesc, oricarei persoane oficiale in probleme ce tin de activitatea de deputat si sa participe la examinarea lor. Organul sau persoana oficiala respectiva sint obligate sa dea fara intirziere raspuns la adresare, iar in cazul examinarii sau verificarii suplimentare a problemei - in cel mult o luna.

(2) Adresarile deputatului in probleme ce tin de competenta autoritatilor administratiei publice locale, a Guvernului, a altor organe centrale ale administratiei de stat urmeaza sa fie examinate de aceste organe. Data examinarii trebuie adusa din timp la cunostinta deputatului.

(3) Autoritatile administratiei publice locale sint obligate sa acorde deputatului sprijinul necesar pentru organizarea lucrului cu alegatorii. In acest scop, ele asigura accesul in incaperi sau locuri publice, precum si echipamentul si informatiile necesare, anunta din timp alegatorii despre locul si timpul intilnirii cu deputatul.

Art.221. - Deputatul are dreptul sa organizeze mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri pasnice in conditiile Legii cu privire la organizarea si desfasurarea intrunirilor.

Art.23. - (1) Deputatul ca reprezentant al puterii legislative supreme este in drept sa ceara la fata locului incetarea incalcarii legii, iar in caz de necesitate sa adreseze organelor si persoanelor oficiale respective cerinta de a fi oprita incalcarea legii, lezarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor.

(2) Persoanele oficiale din organele de stat si cele obstesti, din unitati carora le este adresata cerinta deputatului sint obligate sa ia fara intirziere masuri pentru oprirea incalcarii, iar in caz de necesitate si masuri pentru tragerea la raspundere a vinovatilor, informindu-l ulterior pe deputat.

Art.24. - (1) Biroul permanent si aparatul Parlamentului, autoritatile administratiei publice locale asigura deputatul, la cerere cu materiale informative si de referinte, difuzate oficial de organele guvernamentale si de alte organe de stat si obstesti.

(2) Biroul permanent si aparatul Parlamentului, alte organe de stat precum si persoane oficiale, sint obligate sa-l asigure pe deputat, la cerere, cu consultatii prin intermediul specialistilor in probleme legate de activitatea de deputat si sa-i furnizeze fara intirziere informatia necesara.

Art.25. - Aparatul Parlamentului, institutiile stiintifice si juridice, institutiile de invatamint de profil, organele de ocrotire a ordinii de drept acorda deputatului asistenta in probleme juridice.

Caputolul IV

Garantiile de exercitare a mandatului de deputat

Art.26. (1) Pentru exercitarea eficienta a mandatului, deputatul in Parlament are dreptul:

a) la salariu lunar in modul, conditiile si marimile prevazute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar;

b) la diurne si alte plati compensatorii, in marimile stabilite de Parlament, care nu se includ in salariul lunar si nu se iau in calcul la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale.

(2 Deputatul se asigura cu apartament in conformitate cu legislatia in vigoare. Deputatul are dreptul la imbunatatirea conditiilor de trai daca fiecarui membru al familiei ii revine mai putin de 12 metri patrati spatiu locativ. Deputatii pensionati la expirarea mandatului ori din motive de boala, inclusi in lista pentru acordarea spatiului locativ, nu vor fi exclusi din rind.

(3) Deputatul care nu dispune de spatiu locativ in municipiul Chisinau se asigura cu apartament de serviciu pe durata mandatului. In cazul neasigurarii cu apartament de serviciu, deputatului i se acorda o indemnizatie lunara neimpozabila pentru chirie.

Art.27. - (1) Deputatul are dreptul la concediu anual platit, la concediu pentru interesele personale si la concediu medical.

(2) Concediu anual platit se acorda deputatului pe o durata de 36 zile lucratoare (luindu-se drept baza saptamina de munca de 6 zile) de regula in timpul vacantei de Craciun si a vacantei de vara.

(3) Modul de acordare a concediului pentru interese personale este stabilit prin Regulamentul Parlamentului.

Art.28. - (1) In perioada de exercitare a mandatului de deputat, contractul de munca se suspenda.

(2) Dupa expirarea mandatului, deputatului i se garanteaza locul de munca (serviciu) anterior, iar in lipsa acestuia (in caz de lichidare a unitatii, de reorganizare a ei, de reducere a statutului de personal etc.) i se acorda un loc de munca (serviciu) echivalent la aceeasi unitate sau la alta, cu consimtamintul lui.

(3) Durata de exercitare a mandatului de deputat se include in vechimea totala si neintrerupta in munca (serviciu), in vechimea in munca la specialitatea precedenta.

(4) Cu persoana care urmeaza sa suplineasca functia anterioara a deputatului se incheie un contract de munca pe o durata determinata, care se realizeaza la revenirea acestuia. Astfel se va proceda si in cazul cind functia anterioara a deputatului este ocupata prin alegere sau concurs.

Art. 29. Exclus.

Art.291. - Presedintele Parlamentului, in caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitiva de exercitare a atributiilor, beneficiaza de:

a) asistenta medicala si tratament balneoclimateric gratuite;

b) asigurare a securitatii in decursul unui an de zile;

c) automobil in decursul unui an de zile;

d) inlesniri la plata pentru serviciile comunale;

e) pasaport diplomatic.

Art.292. - Prevederile articolului 291 se extind si asupra deputatilor in Parlamentul de legislatura a XII-a care au ocupat in Parlament functii remunerate, asupra deputatilor in Parlamentul de legislatura a XIII-a, precum si asupra deputatilor in fostul Soviet Suprem al R.S.S. Moldovenesti care au ocupat functii de conducere remunerate in Sovietul Suprem.

Art. 30, 301, 302, 303 - excluse.

Art.31. - In perioada de exercitare a mandatului, deputatului i se elbereaza pasaport diplomatic.

Art. 32. - Cheltuielile prevazute de prezenta lege se suporta de la bugetul Parlamentului.

Art.33. - (1) Executarea prezentei legi este obligatorie pe intreg teritoriul tarii.

(2) Persoanele care nu-si indeplinesc obligatiile fata de deputat, ii zadarnicesc activitatea, ii furnizeaza intentionat informatii false, incalca garantiile exercitarii mandatului de deputat sint trase la raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.34. - (1) Deputatul are legitimatie de deputat si insigna de deputat, eliberate de Biroul permanent dupa constituirea legala a Parlamentului.

(2) Regulamentul cu privire la legitimatia de deputat si Regulamentul cu privire la insigna de deputat, modelul lor sint aprobate de Biroul permanent.

Capitolul V

DISPOZITII FINALE

Art.35. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data adoptarii.

(2) Deputatii in Parlamentul de legislatura a XIII-a care pina la alegeri au activat in organele procuraturii si in calitate de judecatori ai instantelor judecatoresti si care s-au concediat in legatura cu participarea la alegerile parlamentare beneficiaza de drepturile prevazute la art.28. Acestor deputati li se pastreaza vechimea totala si neintrerupta in munca si vechimea in munca la specialitatea precedenta timp de 3 luni de la data concedierii.

Art.36. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi Legea nr. 404-XII din 11 decembrie 1990 cu privire la statutul deputatilor poporului in R.S.S. Moldova isi inceteaza actiunea in partea referitoare la statutul deputatului Parlamentului.

Art.37. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Hotarirea Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr.156-XII din 2 iulie 1990 despre Regulamentul provizoriu "Cu privire la asigurarea activitatii deputatilor poporului din R.S.S. Moldova";

b) Hotarirea Sovietului Superm al R.S.S. Moldova nr.512-XII din 19 februarie 1991 despre modificarile in Regulamentul "Cu privire la asigurarea activitatii deputatilor poporului din R.S.S. Moldova", aprobat prin Hotarirea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr.405-XII din 11 decembrie 1990";

c) Hotarirea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova nr.787-XII din 18 noiembrie 1991 cu privire la masurile pentru protectia sociala a deputatilor poporului din Republica Moldova si a lucratorilor Secretariatului Parlamentului;

d) Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr.831-XII din 25 decembrie 1991 privind stabilirea salariilor membrilor conducerii Republicii Moldova, a salariilor si indemnizatiilor deputatilor poporului, a unor cheltuieli pentru activitatea Parlamentului;

e) Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr.905-XII din 29 ianuarie 1992 pentru modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.831-XII din 25 decembrie 1991;

f) Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr.1044-XII din 27 mai 1992 pentru modificarea Hotaririi Parlamentului nr.831-XII din 25 decembrie 1991;

g) Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr.1239-XII din 16 decembrie 1992 privind stabilirea salariilor membrilor conducerii Republicii, a salariilor, indemnizatiilor si diurnelor deputatilor poporului.

PRESEDINTELE

REPUBLICII MOLDOVA         Mircea SNEGUR

Chisinau, 7 aprilie 1994.

Nr. 39-XIII.

 


Home page Mail us

Copyright © 2001-2009 The Parliament of Republic of Moldova