version francaise
Parlamentul Republicii Moldova
english version
русская версия


Declaratia de independenta a Republicii Moldova
Constitutia
Legea despre statutul deputatului in Parlament
Legea despre adoptarea Regulamentului Parlamentului
Codul electoral

Codul electoral

In legea ce reglementeaza modalitatea desfasurarii scrutinului parlamentar si stipuleaza norme obligatorii spre executare de catre toti concurentii electorali - Codul Electoral - alegerilor parlamentare este consacrat, printre altele, Titlul III.

Codul Electoral

TITLUL III

Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu

Prevederile prezentului titlu (art.72-art.94) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor Parlamentului.

Articolul 73. Alegerile Parlamentului

(1) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.

(2) Alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională, în care se aleg 101 deputaţi.

Articolul 74. Circumscripţiile electorale administrative şi secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare

(1) În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 55 de zile înainte de efectuarea lor, circumscripţii electorale administrative, care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art.27, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele expuse la art.28, cu excepţia celor de la lit.g), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.

(2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art.29, care se aplică în modul corespunzător.

(3) La secţiile de votare se formează birouri electorale ale acestora, al căror mod de constituire şi ale căror atribuţii sînt prevăzute la art.29 şi art.30, care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 75. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlament

(1) Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.

(2) La momentul înregistrării sale în calitate de candidat la funcţia de deputat, persoana care deţine cetăţenia altui stat declară, pe proprie răspundere, deţinerea cetăţeniei altui stat sau faptul depunerii documentelor pentru obţinerea cetăţeniei altui stat.

(3) La momentul validării mandatului de deputat, persoana specificată la alin.(2) trebuie să confirme documentar renunţarea sau iniţierea procedurii de renunţare la cetăţenia altui stat ori retragerea cererii privind obţinerea cetăţeniei altui stat.

(4) Nedeclararea deţinerii cetăţeniei altui stat la momentul înregistrării în calitate de candidat la funcţia de deputat sau dobîndirii acesteia în perioada exercitării mandatului este considerată temei pentru anularea validării mandatului de deputat de către Curtea Constituţională la sesizarea Comisiei Electorale Centrale.

Articolul 76. Stabilirea datei alegerilor

(1) Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului.

(2) Data alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.

(3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi decret al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileşte data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a decretului.

Articolul 77. Înregistrarea concurenţilor electorali

Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, concurenţii electorali depun actele indicate la art.44.

Articolul 78. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie

(1) Listele de subscripţie pentru susţinerea candidatului independent se întocmesc şi se verifică în condiţiile art.42 şi art.43, care se aplică în modul corespunzător.

(2) Pentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală, candidatul independent prezintă liste de subscripţie care conţin semnăturile a cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de susţinători cu drept de vot.

(3) În cazul în care, la verificarea de către Comisia Electorală Centrală, în listele de subscripţie se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, semnăturile respective se exclud.

(4) Dacă, la verificare, se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin.(2), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.

(5) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art.44.

Articolul 79. Condiţiile speciale pentru înregistrarea listelor de candidaţi

Numărul de candidaţi incluşi în liste la data înregistrării nu poate fi mai mic de 51 de persoane şi nici mai mare decît numărul de deputaţi în Parlament, prevăzut de Constituţie, plus doi candidaţi supleanţi.

Articolul 80. Modificarea listelor de candidaţi

(1) Concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor.

(2) Decizia privind retragerea candidaturii sau a listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care a desemnat-o, se prezintă Comisiei Electorale Centrale şi se aduce la cunoştinţă publică de către aceasta.

(3) Candidatul poate fi înlocuit înainte de expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor. Înregistrarea noului candidat se aduce la cunoştinţă publică de către Comisia Electorală Centrală.

(4) Dacă partidul şi/sau altă organizaţie social-politică îşi retrage candidaţii după expirarea termenului de înregistrare, candidaţii partidului şi/sau ai altei organizaţii social-politice respective se exclud, iar lista de candidaţi se reface, respectîndu-se ordinea înscrierii acestora în listă. Similar, se procedează şi în cazul cînd partidele şi/sau alte organizaţii social-politice îşi retrag candidaţii de pe liste.

Articolul 81. Listele electorale

Listele electorale pentru alegerea Parlamentului se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art.39 şi art.40), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 82. Campania electorală pentru alegerile Parlamentului

Campania electorală pentru alegerile Parlamentului se desfăşoară în conformitate cu capitolul 7 (art.45 - art.47), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 83. Buletinele de vot

(1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu capitolul 8 (art.48 şi art.49), care se aplică în modul corespunzător.

(2) Candidatul independent se înscrie în buletin într-un patrulater aparte, în care se indică numele, prenumele şi se scriu cuvintele "Candidat independent".

Articolul 84. Votarea

Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 9 (art.50 - art.55), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 85. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor

Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 10 (art.56 - art.60), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezentare

(1) După primirea proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din toate circumscripţiile electorale, Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică, pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul minim de reprezentare.

(2) Pragul minim de reprezentare constituie următoarele proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară:

a) pentru un partid, o organizaţie social-politică - 6 la sută;

(3) Partidele, alte organizaţii social-politice care au întrunit un număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin.(2) se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din operaţia de atribuire a mandatelor.

Articolul 87. Numărarea mandatelor obţinute de concurentul electoral

(1) Numărul de mandate obţinut de concurenţii electorali se calculează de către Comisia Electorală Centrală prin împărţirea succesivă a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, cu excepţia candidaţilor independenţi, la 1, 2, 3, 4...etc. pînă la cifra ce corespunde numărului de mandate stabilit pentru Parlament.

(2) Din rezultatele tuturor împărţirilor şi din numărul de voturi valabil exprimate pentru candidaţii independenţi se iau în descreştere atîtea numere, cîte mandate urmează să fie distribuite. De cîte numere din acest şir descrescător dispune partidul, altă organizaţie social-politică atîtea mandate i se atribuie.

(3) Candidatul independent se consideră ales dacă numărul de voturi valabil exprimate obţinut de el constituie cel puţin trei la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară.

Articolul 88. Atribuirea mandatelor

(1) Mandatele se atribuie concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în ordinea înscrierii lor în liste.

(2) Dacă ultimul mandat neatribuit are mai mulţi pretendenţi cu acelaşi număr de voturi, Comisia Electorală Centrală îl atribuie prin tragere la sorţi, întocmind un proces-verbal asupra acestui fapt.

(3) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică obţine un număr de mandate mai mare decît numărul candidaţilor incluşi în listă, surplusul de numere din lanţul descrescător al formaţiunii respective se elimină, înlocuindu-se cu numerele în descreştere ale celorlalţi concurenţi electorali.

(4) Candidaţii care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, organizaţiei social-politice pe care îl reprezintă devine vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie la Curtea Constituţională.

(5) Dacă în urma desfăşurării alegerilor şi atribuirii mandatelor, concurentul electoral care şi-a înaintat lista de candidaţi nu are candidaţi supleanţi, mandatele vacante trec la următorii concurenţi electorali, conform şirului descrescător format la atribuirea mandatelor.

(6) În cazul în care mandatul de deputat obţinut de candidatul independent devine vacant, completarea vacanţei se efectuează prin restabilirea de către Comisia Electorală Centrală a şirului descrescător, excluzîndu-se numărul ce aparţine candidatului respectiv şi incluzîndu-se următorul număr din şir.

Articolul 89. Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de către Curtea Constituţională

(1) Comisia Electorală Centrală, în termen de 48 de ore după totalizarea rezultatelor alegerilor, prezintă Curţii Constituţionale actele menţionate la art.60 şi listele deputaţilor aleşi şi candidaţilor supleanţi.

(2) În termen de 10 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.

(3) În cazul în care alegerile sînt declarate legale, Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.

Articolul 90. Atestarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală

(1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă legalitatea alegerilor şi hotărîrea privind validarea a cel puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat, se transmite Parlamentului în termen de 2 zile. O copie a actelor menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale.

(2) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională.

Articolul 91. Alegerile nevalabile

Comisia Electorală Centrală consideră alegerile nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/2 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

Articolul 92. Alegerile nule

Dacă Curtea Constituţională stabileşte că în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor, alegerile sînt declarate nule.

Articolul 93. Votarea repetată

(1) Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămîni, votarea repetată, în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceleaşi candidaturi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.

(2) Concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor Codului electoral se sancţionează sau se exclud din buletinele de vot, în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc.

(3) Votarea repetată se consideră valabilă dacă la ea au participat cel puţin 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

Articolul 94. Alegerile noi

(1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 60 de zile de la data cînd alegerile sînt declarate nevalabile sau nule.

(2) În cazul alegerilor anticipate, dacă şi după votarea repetată, alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, ţinînd cont de termenul indicat la art.76 alin.(3) din prezentul cod.

(3) Alegerile noi se efectuează în condiţiile prezentului cod.


Pagina de Titlu Scrieti-ne

Copyright © 2001-2009 Parlamentul Republicii Moldova