version francaise
Ïàðëàìåíò Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
english version
ðóññêàÿ âåðñèÿÈíèöèàòèâû, ïðåäëîæåíèÿ
Ïîâåñòêà äíÿ
Ñòåíîãðàììû
Ñîîáùåíèÿ ïðåññ-ñëóæáû
Ïàðëàìåíòñêèé êîíòðîëü
Âíåøíèå îòíîøåíèÿ
Cooperarea cu societatea civila
Ïàðëàìåíòñêèé Âåñòíèê
Èññëåäîâàíèÿ è àíàëèç

Grupuri de prietenie

Grupul de prietenie cu tarile Africii

 

Presedinte

TARANU Anatol 

-

Deputat neafiliat

 

Membri:

 

CALMATUI Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

EREMCIUC Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGOMIR Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BODNARENCO Elena

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ONCEANU Anatolie

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia -

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

TULEA Oleg

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu tarile Europei de Sud-Est

·        Republica Elena

·        Republica Albania

·        Republica Croatia

·        Republica Macedonia

·        Republica Serbia

·        Republica Muntenegru

·        Bosnia si Hertegovina

 

Presedinte

DRAGOMIR Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ERIOMIN Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BODNARENCO Elena

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPANIUC Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CALMATUI Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUTU Ivan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Nicolae

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CHETRARU Iosif

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GOZUN Petru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGAN Serafima

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

BUJOR Leonid

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

SECAREANU Stefan

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GUMA Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BOLBOCEANU Iurie

-

Deputat neafiliat

 

COLTA Vasile

-

Deputat neafiliat

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

BRAGA Vladimir

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Armenia

 

Presedinte

URECHEAN Serafim

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Membri:

 

GAREV Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BULGACOV Ghenadie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

LIPCAN Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

IVANOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Austria

 

Presedinte

CHETRARU Iosif

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZAGORODNII Anatolie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ERIOMIN Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAMERZAN Mihail –

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COTOROBAI Alexandru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GOZUN Petru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGOMIR Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

LIPCAN Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

BULIGA Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BOLBOCEANU Iurie

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SEREBRIAN Oleg

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Azerbaidjan

 

Presedinte

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Membri:

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGULA Ludmila

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VLAH Irina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MOCAN Mihail

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGAN Semion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ANTON Mircea

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MIRON Anton

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

BUJOR Leonid

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia -

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

FILAT Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Belarus

 

Presedinte

ERIOMIN Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

OSTAPCIUC Eugenia

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPANIUC Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MANTOROV Oleg

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VLAH Irina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GHERMAN Stela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUTUL Nicolai

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUTU Ivan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ANTON Mircea

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CEAICOVSCHI Alexandru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VITIUC Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CALIN Ivan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STOICOV Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUDUMAC Eva

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MOCAN Mihail

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGAN Semion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Miron Anton

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BULGACOV Ghenadie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGAN Serafima

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

IVANOV Alexei

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina Zoia

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

DIACOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

COLTA Vasile Ion

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu tarile BENELUX-ului

·        Regatul Belgiei

·        Marele Ducat de Luxemburg

·        Regatul Tarilor de Jos

 

 

Presedinte

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

OLEINIC Nicolae

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MINDRU Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

AFONIN Alim

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PETRENCO Grigore

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGULA Ludmila

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CHETRARU Iosif

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COTOROBAI Alexandru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GOZUN Petru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGAN Serafima

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUTU Ivan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GUMA Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BRAGHIS Dumitru

-

Deputat neafiliat

 

COLTA Vasile

-

Deputat neafiliat

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

SEREBRIAN Oleg

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu tarile Americii Latine

 

Presedinte

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

Membri:

 

BALMOS Galina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZAGORODNII Anatolie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VITIUC Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUDUMAC Eva

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CALMATUI Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ANTON Mircea

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COTOROBAI Alexandru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPA Boris

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BODNARENCO Elena

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

IVANOV Alexei

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ONCEANU Anatolie

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

IVANOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Republica Bulgaria

 

Presedinte

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MOCAN Mihail

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGAN Semion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BULGACOV Ghenadie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GOZUN Petru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MINDRU Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

AFONIN Alim

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PLESCA Ion

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GROSU Lora

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

COLTA Vasile

-

Deputat neafiliat

 

CIOBANU Vladimir

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

GOLBAN Valentina

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Statele Unite ale Americii

 

Presedinte

 

EREMCIUC Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

BONDARCIUC Nicolae

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPANIUC Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GHERMAN Stella

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ERIOMIN Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Nicolae

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGAN Semion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COTOROBAI Alexandru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPA Boris

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

GOZUN Petru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGOMIR Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BODNARENCO Elena

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

URECHEAN Serafim

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

LIPCAN Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

TULEA Oleg

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BRAGHIS Dumitru

-

Deputat neafiliat

 

BOLBOCEANU Iurie

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SEREBRIAN Oleg

 

-

Deputat neafiliat

SUSARENCO Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Canada

 

Presedinte

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Membri:

 

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUDUMAC Eva

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MOCAN Mihail

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VLAH Irina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GHERMAN Stella

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZAGORODNII Anatolie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CALMATUI Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

EREMCIUC Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CHETRARU Iosif

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPA Boris

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGOMIR Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGAN Serafima

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GROZAV Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

SERPUL Valentina

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

RADUCAN Marcel

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Ceha

 

Presedinte

 

PETRENCO Grigore

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGULA Ludmila

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BODISTEANU Vasile

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUTU Ivan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CHETRARU Iosif

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BOLBOCEANU Iurie

-

Deputat neafiliat

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

 

BULIGA Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Populara Chineza

 

Presedinte

 

STEPANIUC Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

OSTAPCIUC Eugenia

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MINDRU Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

AFONIN Alim

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CEAICOVSCHI Alexandru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VITIUC Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGULA Ludmila

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CALMATUI Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Nicolae

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPA Boris

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GOZUN Petru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PETRENCO Grigore

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

IVANOV Alexei

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

FILAT Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BRAGHIS Dumitru

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe

 

 

Deputat neafiliat

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

 

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Cipru

 

Presedinte

 

GUMA Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

Membri:

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VLAH Irina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ERIOMIN Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MINDRU Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

AFONIN Alim

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MOCAN Mihail

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BODISTEANU Vasile

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGAN Serafima

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

IVANOV Alexei

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

URECHEAN Serafim

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

 

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu tarile scandinave

·        Regatul Danemarcei

·        Republica Finlanda

·        Regatul Norvegiei

·        Regatul Suediei

 

Presedinte

 

CALMATUI Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

VLAH Irina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CAVLAC Ecaterina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STEPANIUC Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZAGORODNII Anatolie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DATCO Albert

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGULA Ludmila

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ANTON Mircea

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGOMIR Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BORGAN Serafima

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PETRENCO Grigore

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

LIPCAN Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

TULEA Oleg

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BOLBOCEANU Iurie

-

Deputat neafiliat

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

BRAGA Vladimir

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Confederatia Elvetiana

 

Presedinte

 

UNTILA Veaceslav

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Membri:

 

BULGACOV Ghenadie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGOMIR Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GHERMAN Stella

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

MINDRU Victor

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

AFONIN Alim

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

LIPCAN Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GROSU Lora

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

SEREBRIAN Oleg

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu tarile baltice

·        Republica Estonia

·        Republica Letonia

·        Republica Lituania

 

Presedinte

 

ROSCA Iurie

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Membri:

 

OSTAPCIUC Eugenia

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POSTOICO Maria

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GHERMAN Stella

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ERIOMIN Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

STATI Sergiu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GUTU Ivan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GAREV Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Nicolae

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

ZIMIN Larisa

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

DRAGAN Semion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

POPA Gheorghe

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GOZUN Petru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PETRENCO Grigore

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GROZAV Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

COSARCIUC Valeriu

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CIONTOLOI Ivan

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

CUBREACOV Vlad

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

LEAHU Angela

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SECAREANU Stefan

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

SERPUL Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

VARTA Ion

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

IVANOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

CIOBANU Vladimir

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

COLTA Vasile

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Republica Franceza

 

Presedinte

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

POSTOICO Maria

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

VLAH Irina 

 

 

BALMOS Galina 

 

 

CAVLAC Ecaterina 

 

 

SIDOROV Mihail 

 

 

ZAGORODNII Anatolie 

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim 

 

 

BONDARCIUC Nicolae 

 

 

DATCO Albert

 

 

ZIMIN Larisa 

 

 

BORGULA Ludmila 

 

 

MOCAN Mihail 

 

 

CALMATUI Valeriu 

 

 

POPA Gheorghe 

 

 

BODISTEANU Vasile 

 

 

COTOROBAI Alexandru 

 

 

STEPA Boris 

 

 

MIRON Anton        

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului       

Comunistilor din Republica Moldova

 

UNTILA Veaceslav  

 

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

BALAN Vasile  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

BUJOR Leonid  

 

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana   

 

 

CUBREACOV Vlad   

 

 

LEAHU Angela    

 

 

ROSCA Iurie   

 

 

SECAREANU Stefan   

 

 

SERPUL Valentina   

 

 

VARTA Ion   

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

DIACOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

BOLBOCEANU Iurie

 

BRAGA Vladimir

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe   

 

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Georgia

 

Presedinte

 

ROSCA Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Membri:

 

ANTON Mircea

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim

 

 

VITIUC Vladimir

 

 

GUDUMAC Eva

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

LIPCAN Alexandru

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana   

 

 

CUBREACOV Vlad   

 

 

LEAHU Angela   

 

 

SECAREANU Stefan   

 

 

SERPUL Valentina    

 

 

VARTA Ion   

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

RADUCAN Marcel

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe   

 

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

GOLBAN Valentina

-

Deputat neafliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Republica Federala Germania

 

Presedinte

TURCAN Vladimir

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

PRIJMIREANU Dumitru 

 

 

CAVLAC Ecaterina 

 

 

ERIOMIN Iurie

 

 

STEPANIUC Victor 

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim 

 

 

GAREV Valeriu 

 

 

GUTUL Nicolae 

 

 

DATCO Albert

 

 

DRAGAN Semion 

 

 

STEPA Boris 

 

 

GOZUN Petru 

 

 

BORGAN Serafima 

 

 

PETRENCO Grigore

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

URECHEAN Serafim

 

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

PINTEA Vasile  

 

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GUMA Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

BOLBOCEANU Iurie

 

PAVLICENCO Vitalia

 

TARANU Anatol

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe 

 

 

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

SEREBRIAN Oleg

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Statul Israel

 

Presedinte

 

PASECINIC Arcadie

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

POSTOICO Maria 

 

 

VLAH Irina 

 

 

GHERMAN Stella

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim 

 

 

DATCO Albert

 

 

MOCAN Mihail 

 

 

EREMCIUC Vladimir 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

URECHEAN Serafim

 

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

PINTEA Vasile  

 

 

GUTU Lidia

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

RADUCAN Marcel

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

BANARI Ivan

 

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

GOLBAN Valentina

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Republica Italiana

 

Presedinte

 

IVANOV Alexei

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

OSTAPCIUC Eugenia

 

 

BALMOS Galina 

 

 

CAVLAC Ecaterina 

 

 

ZAGORODNII Anatolie 

 

 

ERIOMIN Iurie 

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim 

 

 

VITIUC Vladimir 

 

 

BORGULA Ludmila 

 

 

CALMATUI Valeriu 

 

 

COTOROBAI Alexandru 

 

 

STEPA Boris 

 

 

GOZUN Petru 

 

 

DRAGOMIR Vladimir 

 

 

MIRON Anton 

 

 

URSUL Ala

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

BALAN  Vasile  

 

 

BUJOR Leonid  

 

 

GUTU Lidia

 

 

PINTEA Vasile  

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion  

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GROSU Lora

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

TARANU Anatol

 

BOLBOCEANU Iurie

 

COLTA Vasile

 

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Japonia

 

Presedinte

 

COSARCIUC Valeriu

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Membri:

 

BALMOS Galina 

 

 

ZAGORODNII Anatolie 

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim

 

 

CAMERZAN Mihail

 

 

BORGULA Ludmila

 

 

TURCAN Vladimir 

 

 

MOCAN Mihail 

 

 

ANTON Mircea 

 

 

CHETRARU Iosif 

 

 

STEPA Boris 

 

 

BODNARENCO Elena 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

PINTEA Vasile  

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

FILAT Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu tarile Asiei Centrale

·        Republica Kazahstan

·        Republica Kirgiza

·        Republica Tadjikistan

·        Turkmenistan

·        Republica Uzbekistan

 

Presedinte

 

IVANOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

Membri:

 

DATCO Albert

 

 

MOCAN Mihail

 

 

ANTON Mircea

 

 

BORGAN Serafima

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

PINTEA Vasile

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

RADUCAN Marcel

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Statul Kuweit

 

Presedinte

 

MISIN Vadim

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

POSTOICO Maria

 

 

BALMOS Galina

 

 

ZAGORODNII Anatolie

 

 

BODNARENCO Elena

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GUMA Valeriu

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO  Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

 

Presedinte

 

STEPA Boris

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

POSTOICO Maria 

 

 

PRIJMIREANU Dumitru 

 

 

VLAH Irina 

 

 

CAVLAC Ecaterina 

 

 

GHERMAN Stella

 

 

ZAGORODNII Anatolie 

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim 

 

 

DATCO Albert

 

 

CALMATUI Valeriu 

 

 

EREMCIUC Vladimir 

 

 

BORGAN Serafima 

 

 

PETRENCO Grigore 

 

 

URSUL Ala

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

GUTU Lidia 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

IVANOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

 

Deputat neafiliat

 

SEREBRIAN Oleg

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Republica Polona

 

Presedinte

 

GUDUMAC Eva

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

OLEINIC Nicolae 

 

 

GOZUN Petru

 

 

STEPANIUC Victor 

 

 

BORGAN Serafima 

 

 

VLAH Irina 

 

 

ZAGORODNII Anatolie 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

BALAN Vasile  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

GROSU Lora

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Republica Portugheza

 

Presedinte

 

PINTEA Vasile

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Membri:

 

ERIOMIN Iurie 

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim 

 

 

COTOROBAI Alexandru 

 

 

DRAGOMIR Vladimir 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

LIPCAN Alexandru  

 

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

TULEA Oleg

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Romania

 

Presedinte

 

STOICOV Iurie

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

 

 

   Membri:

BONDARCIUC Nicolae 

 

 

STEPANIUC Victor 

 

 

GUDUMAC Eva 

 

 

CALMATUI Valeriu 

 

 

GOZUN Petru 

 

 

BALMOS Galina 

 

 

GHERMAN Stella

 

 

STATI Sergiu

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim 

 

 

PETRENCO Grigore 

 

 

MIRON Anton 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

UNTILA Veaceslav  

 

 

GROZAV Vasile   

 

 

LIPCAN Alexandru  

 

 

PLESCA Ion  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

BALAN Vasile  

 

 

BUJOR Leonid  

 

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan  

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

FILAT Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BRAGA Vladimir

 

BANARI Ivan

 

PAVLICENCO Vitalia

 

TARANU Anatol

 

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe 

 

 

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Federatia Rusa

 

Presedinte

OSTAPCIUC Eugenia

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

POSTOICO Maria 

 

 

GUTUL Nicolae 

 

 

MANTOROV Oleg

 

 

PRIJMIREANU Dumitru 

 

 

JDANOV Alexandru

 

 

BONDARCIUC Nicolae 

 

 

DATCO Albert

 

 

STEPANIUC Victor 

 

 

CALIN Ivan 

 

 

BORGULA Ludmila 

 

 

IOVV Vasile 

 

 

GAREV Valeriu 

 

 

MOCAN Mihail 

 

 

ANTON Mircea 

 

 

BODISTEANU Vasile 

 

 

BULGACOV Gheorghe 

 

 

STEPA Boris 

 

 

GOZUN Petru 

 

 

CAVLAC Ecaterina 

 

 

VLAH Irina

 

 

GHERMAN Stella

 

 

SIDOROV Mihail 

 

 

ERIOMIN Iurie 

 

 

STATI Sergiu

 

 

BODNARENCO Elena 

 

 

IVANOV Alexei –

 

 

URSUL Ala

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

URECHEAN Serafim

 

 

ONCEANU Anatolie  

 

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

GUTU Ion  

 

 

BALAN Vasile  

 

 

CIONTOLOI Ivan   

 

 

PINTEA Vasile  

 

 

GUTU Lidia -

 

 

BUJOR Leonid

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana 

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

DIACOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BRAGA Vladimir

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

TARANU Anatol

 

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe 

 

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Slovaca

 

Presedinte

 

CUBREACOV Vlad

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Membri:

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim

 

 

VITIUC Vladimir

 

 

CHETRARU Iosif

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

 

 

LEAHU Angela

 

 

ROSCA Iurie

 

 

SECAREANU Stefan

 

 

SERPUL Valentina

 

 

VARTA Ion

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

TULEA Oleg

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

BANARI Ivan

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

 

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Slovenia

 

Presedinte

 

SEREBRIAN Oleg

-

Deputat neafiliat

 

Membri:

 

URSUL Ala

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

OLEINIC Nicolae

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PRIJMIREANU Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

PETRENCO Grigore

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

GROZAV Vasile  

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

COSARCIUC Valeriu  

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

OLEINIC Alexandru  

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

GUTU Lidia

 

-

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

 

 

CUBREACOV Vlad

 

 

LEAHU Angela

 

 

ROSCA Iurie

 

 

SECAREANU Stefan

 

 

SERPUL Valentina

 

 

VARTA Ion

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

BULIGA Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BANARI Ivan  

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

 

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Regatul Spaniei

 

Presedinte

 

FILAT Vladimir

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

Membri:

 

ERIOMIN Iurie

 

 

MINDRU Victor

 

 

AFONIN Alim

 

 

OLEINIC Nicolae

 

 

ZIMIN Larisa

 

 

CALMATUI Valeriu

 

 

POPA Gheorghe

 

 

BODISTEANU Vasile

 

 

CHETRARU Iosif

 

 

BODNARENCO Elena

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

COSARCIUC Valeriu  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

GUTU Lidia

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

 

 

CUBREACOV Vlad

 

 

LEAHU Angela

 

 

ROSCA Iurie

 

 

SECAREANU Stefan

 

 

SERPUL Valentina

 

 

VARTA Ion

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

BULIGA Valentina

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BANARI Ivan  

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

PAVLICENCO Vitalia

 

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe

 

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Turcia

 

Presedinte

 

BUJOR Leonid

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Membri:

 

VLAH Irina

 

 

ERIOMIN Iurie

 

 

MINDRU Victor

 

 

MOCAN Mihail

 

 

AFONIN Alim

 

 

DRAGAN Semion

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

URECHEAN Serafim

 

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

PINTEA Vasile  

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

 

 

CUBREACOV Vlad

 

 

LEAHU Angela

 

 

ROSCA Iurie

 

 

SECAREANU Stefan

 

 

SERPUL Valentina

 

 

VARTA Ion

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

IVANOV Dumitru

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

BANARI Ivan 

 

-

Deputat neafiliat

 

SEREBRIAN Oleg

 

-

Deputat neafiliat

SUSARENCO Gheorghe

 

-

Deputat neafiliat

 

Grupul de prietenie cu Ucraina

 

Presedinte

 

OLEINIC Nicolae

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

OSTAPCIUC Eugenia

 

 

PRIJMIREANU Dumitru

 

 

GHERMAN Stella

 

 

SIDOROV Mihail

 

 

GUTUL Nicolae

 

 

PASECINIC Arcadie

 

 

STATI Sergiu

 

 

CEAICOVSCHI Alexandru –

 

VITIUC Vladimir

 

 

DATCO Albert

 

 

STOICOV Iurie

 

 

BORGULA Ludmila

 

 

MOCAN Mihail

 

 

DRAGAN Semion

 

 

EREMCIUC Vladimir

 

 

GOZUN Petru

 

 

BODNARENCO Elena

 

 

IVANOV Alexei

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

UNTILA Veaceslav  

 

 

OLEINIC Alexandru  

 

 

PLESCA Ion  

 

 

CIONTOLOI Ivan  

 

 

GUTU Ion  

 

 

GUTU Lidia

 

 

PINTEA Vasile  

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

Fractiunea parlamentara "Alianta

«Moldova Noastra»"

 

CHIRIAC Adriana

 

 

CUBREACOV Vlad

 

 

LEAHU Angela

 

 

ROSCA Iurie

 

 

SECAREANU Stefan

 

 

SERPUL Valentina

 

 

VARTA Ion

 

 

GROSU Lora

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

CIOBANU Vladimir 

-

Deputat neafiliat

 

DEATOVSCHI Nicolai

 

COLTA Vasile

 

-

Deputat neafiliat

 

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

MUSTEATA Gheorghe

 

-

Deputat neafiliat

SUSARENCO  Gheorghe

 

-

Deputat neafiliat

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

KLIPII Igor

 

 

 

-

Deputat neafiliat

 

 

Grupul de prietenie cu Republica Ungara

 

Presedinte

 

MINDRU Victor

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Membri:

 

MOCAN Mihail

 

 

CALMATUI Valeriu 

 

 

DRAGAN Semion 

 

 

ANTON Mircea 

 

 

GOZUN Petru 

 

 

AFONIN Alim 

 

 

PETRENCO Grigore 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Comunistilor din Republica Moldova

 

CHIRIAC Adriana

 

 

CUBREACOV Vlad 

 

 

LEAHU Angela 

 

 

ROSCA Iurie 

 

 

SECAREANU Stefan 

 

 

SERPUL Valentina 

 

 

VARTA Ion

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

Fractiunea parlamentara a Partidului

Popular Crestin Democrat

 

RADUCAN Marcel

-

Fractiunea parlamentara a Partidului

Democrat din Moldova

 

BOLBOCEANU Iurie  

 

-

Deputat neafiliat

 

BANARI Ivan

-

Deputat neafiliat

 

CUSNIR Valentina

 

-

Deputat neafiliat

 

JALBA Zoia

-

Deputat neafiliat

 

NEAGU Ion

-

Deputat neafiliat

 

SUSARENCO Gheorghe 

 

-

Deputat neafiliat

 


Çàãëàâíàÿ ñòðàíèöà Ïèøèòå íàì

Copyright © 2001-2009 Ïàðëàìåíò Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà